INDIVIDUALTERAPI

Mycket ofta är psykiska problem kopplade till problem i relationerna med andra människor, särskilt dem man har närmast.
Detta hänger samman med att ens erfarenheter tidigt i livet av att vara tillsammans med andra (vanligen föräldrarna) så småningom omvandlas till känslomässiga mönster, omedvetna idéer om vad man kan förvänta sig av andra (stöd, avvisanden, vänlighet, fientlighet, kärlek, aggressivitet etc.).
Man får också i sina tidigaste relationer en uppfattning om vem man själv är (bra, dålig, värd att älskas, värdelös, kompetent, hjälplös etc.).
En mängd problem i vuxenlivet handlar också om dysfunktionella sätt att reglera känslor.
I samspelet med dem som tar hand om en som liten lär man sig också strategier för att reglera känslor.
Om detta inte fungerar så bra får barnet ta till andra sätt som t ex att avskärma sig från känslor eller att omedelbart avreagera sig eller att trösta sig på olika sätt med t ex mat eller senare droger, etc.

I samtalsterapi utforskar vi tillsammans dessa känslomässiga mönster och strategier och hur de påverkar relationerna till andra och den egna självbilden.
Fokus läggs på känslorna o de tankar som ”hör till” olika känslostämningar.

Ju mer man förstår sig själv och de mönster man agerar utifrån, desto fler val kan man se i livet.
Självbilden förändras i positiv riktning vilket gör att depressiva känslor minskar.
Rädslan för andra avtar vilket gör det lättare att forma positiva relationer.
Kontakten med de egna känslorna gör att ångest avtar.